II Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2024)

Europejska energetyka podlega głębokiej transformacji. Czynnikami w największym stopniu kształtującymi ten proces są:

 • zachodzące zmiany klimatu wynikające ze spalania paliw kopalnych oraz działalności rolniczej, związana z tym emisja gazów cieplarnianych do atmosfery (CO2, CH4, N2O), postępujący wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne,
 • wdrażanie europejskiego rynku energii w tym zmiany struktury źródeł wytwarzających energię elektryczną w celu uzyskania w perspektywie 2050 r. neutralności emisyjnej oraz
 • efektywne i bezpieczne funkcjonowanie połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych opartych na źródłach wytwórczych wykorzystujących czyste technologie i wspierających dekarbonizację europejskiej gospodarki.

Z tych faktów jednoznacznie wynika, że rozwój energetyki rozproszonej (w tym odnawialnej, lecz nie tylko) jest nieunikniony, przedmiotem rozważań może być tempo tego procesu. Jest on dodatkowo motywowany zarówno europejską jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (zarówno prywatnego, jak w jeszcze większym stopniu publicznego), „pasywnym” budownictwem, itp. Proces ten jest i będzie kształtowany przez postępujące zmiany demograficzne.

W centrum transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali tego procesu, wyposażony w nowe narzędzia oraz możliwości, nowe oczekiwania, np. dotyczące tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

O tych i o innych problemach chcemy porozmawiać podczas II Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej KNER’2024 w Krakowie w dniu 30 października 2024 roku.

Konferencja naukowa wraz z odbywającym się w dniach 28 i 29 października VII Forum Energetyki Rozproszonej tworzą II Kongres Energetyki Rozproszonej koncentrujący się na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy głównymi jej interesariuszami – środowiskami gospodarczymi, naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją centralną i samorządową. (http://www.ker2024.pl)

Tematyka konferencji

 • technologie rozproszonych źródeł i magazynów energii, transport elektryczny, geotermia, biogaz, gospodarka wodorowa, ciepło odpadowe
 • interakcja RZE z publiczną siecią zasilającą
 • teleinformatyka w energetyce rozproszonej, bezpieczeństwo informatyczne
 • mikrosieci
 • monitorowanie, bilansowanie, sterowanie przepływami energii
 • efektywność energetyczna w tym automatyka budynkowa, energy harvesting
 • ekonomia, modele biznesowe, rynek energii
 • legislacja, normalizacja
 • klimat i środowisko
 • edukacja, społeczności energetyczne
 • inne

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich działających w obszarze zdefiniowanym tematyką konferencji do udziału w tym wydarzeniu, mając nadzieję, że przyniesie ono wiele korzyści zawodowych, inspirację do dalszych działań oraz satysfakcję z towarzyskich spotkań.

Kraków, grudzień 2023 roku

Zaproszenie (call for papers) dostępne jest do pobrania poniżej:
[ Pobierz KNER 2024 – CallForPapers v2024-05-06.pdf 💥 aktualizacja 💥 ]